ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ทำการดพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน


ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ทำการดพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook