"จีเอพี กรมประมง" สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ


"จีเอพี กรมประมง" สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร