กรมประมง…ผลักดันออกกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ฉบับใหม่ 23 จังหวัดชายทะเล บรรเทาความเดือดร้อน - ลดความขัดแย้ง ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์


[2022-11-24] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. [2022-11-19] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fis.. [2022-11-17] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command.. [2021-10-18] "จีเอพี กรมประมง" สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ.. [2021-10-08] กรมประมง…ผลักดันออกกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ฉบับใหม่ 23 จังหวัดชา.. [2021-10-07] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564 - 2565.. [2021-10-06] เปิดรับสมัครแล้ว...โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี.. [2021-10-05] ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ..

กรมประมง…ผลักดันออกกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ฉบับใหม่ 23 จังหวัดชายทะเล บรรเทาความเดือดร้อน - ลดความขัดแย้ง ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


กรมประมง…ผลักดันออกกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง  ฉบับใหม่ 23 จังหวัดชายทะเล

บรรเทาความเดือดร้อน - ลดความขัดแย้ง ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ 

.

.

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 กำหนดให้ทะเลชายฝั่ง มีระยะ
นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจะออกกฎกระทรวงกำหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด มีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยกว่าหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล