ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง