ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการแก้มลิง บ้านแหลมทอง ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์


[2023-03-31] ประชาสัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาด.. [2023-03-31] ประชุมคณะกรมการจังหวัด.. [2023-03-29] บูรณาการในการจัดทำกร่ำ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-29] เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านประมง การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรร.. [2023-03-29] ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยกระดับฯ.. [2023-03-29] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์.. [2023-03-29] เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้.. [2023-03-29] เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field D.. [2023-03-29] บูรณาการในการจัดทำกร่ำ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-29] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการแก้มลิง บ้านแหลมทอง ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์