ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-31] ประชาสัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาด.. [2023-03-31] ประชุมคณะกรมการจังหวัด.. [2023-03-29] บูรณาการในการจัดทำกร่ำ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-29] เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านประมง การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรร.. [2023-03-29] ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยกระดับฯ.. [2023-03-29] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์.. [2023-03-29] เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้.. [2023-03-29] เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field D.. [2023-03-29] บูรณาการในการจัดทำกร่ำ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-29] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 1/2566 


     วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้น 2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

     โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง จำนวน 2 ชุมชน คือ 

1.องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบึงบอระเพ็ดบ้านรางจิก - บ้านปลวกสูง

2.องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบึงบอระเพ็ดบ้านท่าดินแดง

     ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าว ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทั้ง 2 กลุ่ม