พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดนครสวรรค์


[2023-03-31] ประชาสัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาด.. [2023-03-31] ประชุมคณะกรมการจังหวัด.. [2023-03-29] บูรณาการในการจัดทำกร่ำ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-29] เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านประมง การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรร.. [2023-03-29] ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยกระดับฯ.. [2023-03-29] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์.. [2023-03-29] เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้.. [2023-03-29] เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field D.. [2023-03-29] บูรณาการในการจัดทำกร่ำ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ.. [2023-03-29] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. อ่านทั้งหมด 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดนครสวรรค์ 


     วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 15.40 น. ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายชัยนต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับ 

     ต่อมาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ รับชมวีดีทัศน์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก “สี่แควโมเดล” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอผลการบริหารงานจัดการบึงบอระเพ็ด และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ พื้นที่หน่วงน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก “สี่แควโมเดล” สุดท้ายรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด การดำเนินการตามแผนหลักพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ตามมติคณะรัฐมนตรี   ซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ได้แก่ ระบบระบายน้ำคลองธารทหาร ระบบระบายน้ำคลองวังแรง ปรับปรุงคลองเตาขนมจีน แก้มลิงบ้านตะกุดภิบาล และแก้มลิงห้วยถั่วเหนือ โดยจะช่วยระบายน้ำลงสู่บึงบอระเพ็ดช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนเหนือและตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์ (อำเภอท่าตะโก ไพศาลี และหนองบัว) และอยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ และปรับแผนไปดำเนินการในปี 67 และ 68 จำนวน 18 โครงการ

     จากนั้นออกเดินทางไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการแก้มลิงบ้านแหลมทอง ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ ณ พื้นที่ดำเนินโครงการฯ โดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด กรมชลประทาน และกรมประมง โดยมีแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการปรับภูมิทัศน์ ได้ดำเนินการปลูกป่าจากกองดินบึงบอระเพ็ด จำนวน 70 ไร่ และเพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่ โดยแบ่งพื้นที่ คือ1.บริเวณจุดสกัดรางจิก 2. บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าเนินระฆัง จำนวน 2 จุด

     สุดท้ายเดินทางเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากบึงบอระเพ็ดและปลารสเด็ดปากน้ำโพ และได้ปล่อยปลาที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จากนั้นพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และแก้มลิงบ้านแหลมทองต่อไป