ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวและความปลอดภัยทางถนน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


[2022-09-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด".. [2022-09-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-20] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-16] ตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง.. [2022-09-16] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-16] การประชุมการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด.. [2022-09-14] ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในว.. [2022-09-14] ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-14] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-14] สทนช. ลงพื้นทีติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จั.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวและความปลอดภัยทางถนน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 


            วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวชนันพร            อินสมบัติ และนายชนิสรา เผือกจีน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวและความปลอดภัยทางถนน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

            โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  1. ควรจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานและเกิดการบูรณาการร่วมกัน
  2. ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์