ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565


[2022-09-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด".. [2022-09-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-20] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-16] ตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง.. [2022-09-16] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-16] การประชุมการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด.. [2022-09-14] ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในว.. [2022-09-14] ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-14] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-14] สทนช. ลงพื้นทีติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จั.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 


    

    

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีวาระที่สำคัญ ดังนี้

  1. เรื่องเพื่อทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 ด้าน แทนผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2992/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 20 สิงหาคม 2565
  2. ขอความเห็นชอบพิจารณาเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 24 แห่ง

        เหมาะสมต่อการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 12 แห่ง

ไม่เหมาะสมต่อการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 12 แห่ง

  1. ขอความเห็นชอบพิจารณาเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 แห่ง

เหมาะสมต่อการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 12 แห่ง