[2022-09-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตบึงบอระเพ็ด".. [2022-09-27] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-20] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-16] ตรวจเยียมเกษตรกรศูนย์ ศพก.เครือข่ายประมง.. [2022-09-16] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-16] การประชุมการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด.. [2022-09-14] ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในว.. [2022-09-14] ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-09-14] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์.. [2022-09-14] สทนช. ลงพื้นทีติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จั.. อ่านทั้งหมด 

"Fisherman market" 


     วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน "ตลาดชุมชนคนคอนหวันและของดี 4 ภาค" ณ สนามกีฬาด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

     โดยภายในงานสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดนิทรรศการปลาเสือตอและจระเข้ และเปิดร้าน "Fisherman market" ให้กับเกษตรกรนำสินค้าด้านประมงมาจำหน่ายในงาน อาทิเช่น ปลาส้ม ปลากัด  เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านประมง