นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำรวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด


นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำรวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด 


     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำรวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด สำหรับโครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการป้องกันวิกฤติน้ำระดับจังหวัดต่อไป