ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง พ.ศ.2565


ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง พ.ศ.2565 


     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบกรณีที่มีฝนตกหนัก/ฝนสะสมในเขตเมือง การกำหนดพื้นที่ชุมชน/บริเวณจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักและการพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยง และการเตรียมรับมือกรณีฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2565 เช่น ด้านการเกษตร ด้านน้ำอุปโภค บริโภค ฯลฯ

      และจังหวัดนครสวรรค์ได้เชิญ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอสถานการณ์น้ำคาดการณ์ฤดูฝน 2565 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และการเตรียมการปฏิบัติการป้องกันวิกฤตน้ำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ตามโครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการป้องกันวิกฤติน้ำระดับจังหวัด (ปี 2564)