ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  


     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดวิชาการด้านโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุวิทย์  เถื่อนน้อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการพิจาณาประเด็นที่สำคัญ คือ การขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558 (เฉพาะบริเวณ ตามมาตรา 35)

            ประเด็นการขอแก้ไขพื้นที่บึงบอระเพ็ด

            ประเด็นการขอแก้ไขพื้นที่ตำบลหนองโพ (พื้นที่สีม่วง)

            ประเด็นการขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดวิชาการด้านโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุวิทย์  เถื่อนน้อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการพิจาณาประเด็นที่สำคัญ คือ การขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558 (เฉพาะบริเวณ ตามมาตรา 35)

            ประเด็นการขอแก้ไขพื้นที่บึงบอระเพ็ด

            ประเด็นการขอแก้ไขพื้นที่ตำบลหนองโพ (พื้นที่สีม่วง)

            ประเด็นการขอแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ