ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565


ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565  


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. ให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังลุ่มน้ำเจ้าพระยา

2. การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำเจ้าพะรยา

3. การพิจารณาให้ความเห็นโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี-นครปฐม

4. การพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก