ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ผ่านระบบ Video Conference ในฐานะคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา


ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ผ่านระบบ Video Conference ในฐานะคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 


     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตการศึกษา และแผนงานศึกษาโครงการ รวมทั้งเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ