ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ วัดหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


[2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือก.. [2022-06-20] ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บท.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ วัดหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 


     วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวชุลีพร เสมาทอง ประมงอำเภอบรรพตพิสัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2565   ณ วัดหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดหูกวาง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป