ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระพ็ด และโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ VTC (VDO Tele Conference)


[2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือก.. [2022-06-20] ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บท.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระพ็ด และโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ VTC (VDO Tele Conference) 


      วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระพ็ด และโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบ VTC (VDO Tele Conference) จากห้องประชุม 1 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี พล.ต.ธิติพล สารลักษณ์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ เป็นประธานการประชุม และได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้ที่ประชุมทราบ