ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้แทนชุมชนในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว (การเลี้ยงปลาในบ่อดิน พื้นที่โคกหนองนาโมเดล) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


[2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือก.. [2022-06-20] ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บท.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้แทนชุมชนในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว (การเลี้ยงปลาในบ่อดิน พื้นที่โคกหนองนาโมเดล) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 


      วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสุพัตรา  เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้แทนชุมชนในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว (การเลี้ยงปลาใน     บ่อดิน พื้นที่โคกหนองนาโมเดล) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ตามข้อสั่งการของพลอากาศเอกสถิตย์พงษ์  สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ โดยให้นำปลาที่หนาแน่นออกจากสระบ่อดินขาว เพื่อให้ชุมชนนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไป