ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565


[2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือก.. [2022-06-20] ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บท.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 


     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสุพัตรา  เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกผู้แทนราษฎร ทั้ง 6 เขตในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันปรึกษาหารือข้อราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์