ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2565


[2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเ.. [2022-06-30] ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครส.. [2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2565  


     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายมารุต เครือภู่         นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุม Forum M โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญ คือ พิจารณาการเลือกรองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำ การเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน้ำเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่อต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและการพิจารณาพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัยน้ำท่วมประจำปี