ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จากประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายชี้แจงเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


[2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเ.. [2022-06-30] ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครส.. [2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จากประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายชี้แจงเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 


     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายมารุต เครือภู่        นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จากประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายชี้แจงเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุม Forum M โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ         รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล