ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2565


[2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเ.. [2022-06-30] ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครส.. [2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. อ่านทั้งหมด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2565 


     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำน่าน มอบหมายให้นางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ ดังนี้

1. พื้นที่รับผิดชอบของลุ่มน้ำน่าน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564

2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

3. ขั้นตอนการพิจารณาแผนงานโครงการ ในระดับคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

4. การเสนอรายชื่อผู้แทนของลุ่มน้ำน่าน เพื่อเข้ารับการคัดสรร ใน กนช

5. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน