ประมงอำเภอบรรพตพิสัย ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และให้คำแนะนำ พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ


[2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเ.. [2022-06-30] ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครส.. [2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอบรรพตพิสัย ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และให้คำแนะนำ พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ 


     วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวชุลีพร เสมาทอง ประมงอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ณัฐกาญจน์ คงแก้ว เจ้าหน้าที่ประมง ปฏิบัติงานด้านประมงในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง และอำเภอบรรพตพิสัย ดังนี้

1. ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และให้คำแนะนำ พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ. หมู่ที่ 5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

2. ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์