จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมง ในตลาดอาหารปลอดภัย บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว ตามนโยบาย Fisherman Market @ Nakhonsawan


[2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือก.. [2022-06-20] ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บท.. อ่านทั้งหมด 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมง ในตลาดอาหารปลอดภัย บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว ตามนโยบาย Fisherman Market @ Nakhonsawan 


     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเกษตรกรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่าย ในตลาดอาหารปลอดภัย บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว ตามนโยบาย Fisherman Market @ Nakhonsawan โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ปลาเค้า

2. กบนา

3. หอยขมต้ม

4. ปลาซิวแดดเดียว

5. เนื้อปลากราย

6. ปลาส้ม ปลาจ่อม

เพื่อเป็นอีกช่องทางในการกระจายสินค้าด้านประมงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์