ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 ติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2562 และการพิจารณาโครงการ BCG Model ในบึงบอระเพ็ด


[2022-07-04] ความสมดุลในบึงบอระเพ็ด.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเ.. [2022-06-30] ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครส.. [2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 ติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2562 และการพิจารณาโครงการ BCG Model ในบึงบอระเพ็ด 


     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ คือ ติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2562 และการพิจารณาโครงการ BCG Model ในบึงบอระเพ็ด