ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 2/2565


[2022-06-28] ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/25.. [2022-06-24] นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้น.. [2022-06-24] ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเตรียมการป้องกัน.. [2022-06-23] ประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดนครสวร.. [2022-06-23] Fisherman Market @ Nakhonsawan ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังห.. [2022-06-22] ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2565.. [2022-06-21] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท.. [2022-06-21] ปรับปรุงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ อำ.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และวิธีการเลือก.. [2022-06-20] ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บท.. อ่านทั้งหมด 

ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 2/2565 


     วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด (War Room) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประมงอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอให้ประมงอำเภอตรวจสอบข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรให้ทั่วถึงและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

2. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ขอให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. ขอให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน GAP ของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

4. ขอให้ทุกหน่วยงานมีข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ถูกต้องตรงกันและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และควรนำข้อมูลมาเสนอในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ทุกครั้ง

5. การดำเนินงานกิจกรรม Fisherman Shop และ Fisherman Market ขอให้ตรวจสอบการใช้พื้นที่ในการจัดตั้งพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ให้ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. ขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจของกรมประมง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความสามัคคีกัน