[2022-03-09] แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่.. [2021-10-19] ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Accoun.. [2021-09-22] ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต.พน.. [2021-07-30] ประวัติหน่วยงาน.. [2021-06-17] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  ของด่านตรวจประมงเชียงใหม่.. [2020-12-02] สถิติการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาต ส่งออก) ปลาบู่ออกนอกราชอาณาจักร.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไ.. [2017-09-18] (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. [2017-09-13] การแจ้งดำเนินการส่งออกส่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ประวัติหน่วยงาน 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประวัติด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ห้อง 11A211 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

1. ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

2. ด่านตรวจประมงตาก

3. ด่านตรวจประมงหนองคาย

4. ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

5. ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

6. ด่านตรวจประมงนครพนม

7. ด่านตรวจประมงสุรินทร์

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัตโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และตามมาตรฐานภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

4. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ด่านกักสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

5. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ(Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจ

7. ปฏิบัติการร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ