ผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpa lentillifera J.Agardh,1837)ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน


ผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpa lentillifera J.Agardh,1837)ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpa lentillifera J.Agardh,1837)ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน ตามเอกสารแนบ