การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโรคสัตว์น้ำและการจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันการเกิดโรค


การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโรคสัตว์น้ำและการจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันการเกิดโรค 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางพิชญา  ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโรคสัตว์น้ำและการจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยมี นางธิดาพร  ฉวีภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟักและอนุบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านโรค  การจัดการและการป้องกันการเกิดโรค ไปปรับใช้กับการเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นการส่งเสริมให้    การเลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จ และฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย