ศพท.ชุมพร ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลทางวิชาการมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยศึกษาข้อมูลทางด้านชีววิทยา


[2023-06-08] ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศพท.ชุมพร ปฏิบัติงานวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชใน.. [2023-05-29] ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องม.. [2023-05-29] ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องม.. [2023-05-22] ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องม.. [2023-05-22] ศพท.ชุมพร ดำเนินการตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยใ.. [2023-05-22] ศพท.ชุมพร ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครง.. [2023-05-15] ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจและรวบรวมข้อมูลการทำประมงหอยแครง ในเขตพื้น.. [2023-05-12] เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. [2023-05-03] ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องม.. [2023-05-01] ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องม.. อ่านทั้งหมด 

ศพท.ชุมพร ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลทางวิชาการมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยศึกษาข้อมูลทางด้านชีววิทยา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook