โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางปู อ.ยะหริ่งจ.ปัตตานี


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางปู อ.ยะหริ่งจ.ปัตตานี 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ประมงอำเภอ ประมงจังหวัดและกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปูทะเล ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เข้าร่วมต้อนรับพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินการนำร่องการเพาะเลี้ยงปูทะเลของกลุ่มเกษตรกรกว่า20 ครัวเรืือน ซึงเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ โดยมีศอ.บต.ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ