ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ


[2022-12-02] คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.. [2022-08-09] ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบค.. [2022-07-12] จัดอบรมการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน.. [2022-06-17] ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ด้านเศรษฐกิจ)ลงพื้นที่เยี่ยมชม.. [2022-06-10] ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเก.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-12-16] ร่วมต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าตรวจเยี่ยมกา.. [2021-09-10] ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณ.. [2021-06-04] สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีต.. [2020-10-09] โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางป..

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กองตรวจราชการ กรมประมง และ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยทางศูนย์วิจัยฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกรมประมง ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่  ตำบลบางปู โดยใช้ลูกปูขนาด8-15ตัวต่อกิโลกรัม ราคา150บาท ปล่อยในบ่อขนาด 5 ไร่ จำนวน 5,000ตัว ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง4เดือน ใช้ปลาหมอเทศ ที่รวบรวมได้จากบ่อเลี้ยง นำมาให้เป็นอาหาร ได้ผลผลิตปูดำออกจำหน่ายทุกวัน วันละอย่างน้อย 10 กิโลกรัม พบว่าเกษตรกรมีรายได้ขั้นต่ำ 5,000บาทต่อวัน คณะผู้ตรวจและผอ.กพช ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยฯนำผลการเลี้ยงไปศึกษาวิเคราะห์ ต้นทุน กำไร เพื่อส่งเสริมต่อยอดการเลี้ยงปูในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้สามารถขยายการเลี้ยงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวสิชล1 ของนายมานพ รัตนเดโชที่ ตำบลตะโละการ์โปร์ อำเภอยะหริ่ง  มีลงเลี้ยงกุ้ง อายุ30 วัน ขนาด130ตัวต่อกิโลกรัม มีการจัดการโดยใช้จุลินทรีย์ในระหว่างการเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจ ทางคณะผู้ตรวจและผอ.กพช.ได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 และการใช้จุลินทรีย์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการกรมประมง เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานี