บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
นางลักขณา ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสมาน กูจิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายทศพล พลรัตน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายเอกราช วิสุนทร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายพงศ์ธร อินทร์อักษร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายไพรัตน์ ขุนแสง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายธนพล พันศรี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

 186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150