บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปัตตานี
นางลักขณา ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสมาน กูจิ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายทศพล พลรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายสุรพันธ์ คำทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายพงศ์ธร อินทร์อักษร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายไพรัตน์ ขุนแสง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวรอฮานี่ นิสะนิ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปัตตานี

 186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี