สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


[2022-12-02] คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.. [2022-08-09] ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบค.. [2022-07-12] จัดอบรมการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน.. [2022-06-17] ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ด้านเศรษฐกิจ)ลงพื้นที่เยี่ยมชม.. [2022-06-10] ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเก.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-12-16] ร่วมต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าตรวจเยี่ยมกา.. [2021-09-10] ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณ.. [2021-06-04] สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีต.. [2020-10-09] โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางป..

สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบหมายให้นายทศพล  พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส่งมอบพันธุ์ปูทะเล ขนาด8-15 ตัว ต่อกิโลกรัม ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูในพื้นที่ บ้านดาโต๊ะ ม.4 ตำบลแหลมโพธิ์ จำนวน 900 ตัว  บ้านป่าหลวง ตำบลตะโละการ์โปร์ จำนวน 900 ตัวและ บ้านหนองแรต ตำบลหนองแรต จำนวน 900 ตัว อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ