ร่วมสัมมนานโยบายการบริหารการจัดการที่ดินของประเทศไทย


[2022-06-02] ติดตามงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้.. [2022-04-07] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจั.. [2022-04-01] ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แก่เศรษฐ.. [2022-03-29] ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and.. [2022-03-24] กลุ่มวิจัยฯ เข้าศึกษาการเพาะเลี้ยงปูทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2022-03-22] ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inn.. [2022-03-08] แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.. [2022-02-23] ประชุมเพื่อเสนอโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ (คลองพระพิมล).. [2022-02-21] ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมค้นหานวัตกรรมด้านการประมง.. [2022-02-11] ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมสัมมนานโยบายการบริหารการจัดการที่ดินของประเทศไทย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนดลยีการประมง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ให้เข้าร่วมการสัมมนานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเมศไทย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมแกรด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี