**** ชาวประมงพื้นบ้าน เฮ ****** ปี62


[2022-08-11] สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565.. [2020-11-16] #ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามปร.. [2020-11-04] รายงานการตรวจสอบเรือประมง.. [2020-04-06] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณสะพานเจริญล.. [2020-04-04] ***ประกาศให้ผู้ประกอบการทุกท่านทราบ และมาทำหนังสือรับรองความจำเป็นขนส่.. [2020-01-02] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ไดทำการจัดประชุมตาม.. [2020-01-02] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (ศูนย์ควบคุมการแจ้.. [2019-12-03] **** ชาวประมงพื้นบ้าน เฮ ****** ปี62.. [2019-12-02] ***ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ประสงค์ขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีป.. [2019-10-31] วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ประจวบคีรี.. อ่านทั้งหมด 

**** ชาวประมงพื้นบ้าน เฮ ****** ปี62 


   -รัฐบาลเปิดให้ตรวจวัดขนาดเรือ จัดทำอัตลักษณ์ และจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ทั้งเรือที่ มีทะเบียน และเรือที่ยังไม่มีทะเบียนเรือไทย โดยให้เจ้าของเรือดำเนินการตามข้อมูล ที่ระบุไว้ในข้อความประกาศ 

***หมดเขต การยื่นขอตรวจวัดขนาดเรือ เพื่อขอจดทะเบียนเรือไทย และจัดทำอัตลักษณ์ ต่อกรมเจ้าท่า  (ภายใน วันที่ 16ธันวาคม2562)

***และ การยื่นขอหนังสือรับรอง จากกรมประมง (ภายใน วันที่ 26ธันวาคม2562)