ความร่วมมือด้านการประมงระดับทวิภาคี ไทย – เมียนมา

ความร่วมมือด้านการประมงระดับทวิภาคี ไทย – เมียนมา 

 เผยเเพร่: 2020-04-20  |  อ่าน: 347 ครั้ง

 

ความร่วมมือด้านการประมงระดับทวิภาคี ไทย – เมียนมา

1. ข้อมูลประเทศ
    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังคลาเทศ จีน ลาว และไทย ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากร 53 ล้านคน โดยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรหมแดนติดกับไทยยาวที่สุด 2,401 กิโลเมตร 
    เมียนมาเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์กว่าไทย โดยมีการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงระหว่างไทยและเมียนมา ดังนี้ 
การนำเข้า – ส่งออก สินค้าประมง
ปี 2561 สินค้าประมงที่ไทยนำเข้าจากเมียนมา รวมปริมาณทั้งสิ้น 663,631 ตัน มูลค่า 12,445 ล้านบาท โดยสินค้าประมงที่ไทยนำเข้ามากที่สุด คือปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง(รวมตับและไข่) ปริมาณ 347,266 ตัน มูลค่า 5,298 ล้านบาท ไทยส่งออกไปยังเมียนมา รวมปริมาณทั้งสิ้น 82,734 ตัน มูลค่า 3,852 ล้านบาท โดยสินค้าประมงที่ไทยส่งออกมากที่สุดคือ กุ้งสดแช่เย็นแข็ง ปริมาณ 13,468 ตัน มูลค่า 737 ล้านบาท
ปี 2562 สินค้าประมงที่ไทยนำเข้าจากเมียนมา รวมปริมาณทั้งสิ้น331,990 ตัน มูลค่า 64,340 ล้านบาท โดยสินค้าประมงที่ไทยนำเข้ามากที่สุด คือปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง(รวมตับและไข่) ปริมาณ 172,186 ตัน มูลค่า 2,632 ล้านบาท ไทยส่งออกไปยังเมียนมา รวมปริมาณทั้งสิ้น 45,201 ตัน มูลค่า 2,135 ล้านบาท โดยสินค้าประมงที่ไทยส่งออกมากที่สุด คือคือ กุ้งสดแช่เย็นแข็ง ปริมาณ 4,417ตัน มูลค่า 468 ล้านบาท


2.กรอบความร่วมมือด้านประมง
2.1 กรอบความร่วมมือด้านประมงภายใต้ MOU ระหว่างกรมประมง 2 ประเทศ
กรมประมงของไทยและกรมประมงของเมียนมา ได้ลงนามใน MOU ด้านการประมง
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินความร่วมมือด้านการประมงในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการประมง การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการค้าในสาขาประมง โดยมีการจัดประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง ไทย - เมียนมา ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 ณ มัณฑเลย์ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรม พีช บลอสซั่ม รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

2.2.กรอบความร่วมมือไตรภาคี ไทย - ญี่ปุ่น – เมียนมา
        กรมประมงของไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลียงสัตว์น้ำกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมา ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี ไทย – ญี่ปุ่น – เมียนมา ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม


3.สถานะความร่วมมือด้านประมง
    จากการทำเริ่ม MOU ระหว่างไทยและเมียนมาในปี 2560 โดยมีการประชุมระหว่างกัน มาแล้ว
3 ครั้ง มีโครงการความร่วมมือด้านประมง ดังนี้
1.โครงการความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.) โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาตะลุมพุก (Hilsa spp.) 2) โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish (Tenualosa ilisha) 3.) โครงการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และ4.) โครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งและห้องปฏิบัติการ รัฐยะไข่ โดยโครงการทั้งหมดได้บรรจุอยู่ในร่างแผนงานความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเมียนมา ระยะ 3 ปี ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ
2.การเชิญชวนให้เมียนมาจัดตั้งเครือข่ายต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมายในอาเซียน
(ASEAN Network for Combating IUU Fishing: AN-IUU) โดยเมียนมาเห็นชอบในหลักการแล้ว


                                 
มีนาคม 2563