ความร่วมมือด้านประมงระหว่างกรมประมงกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความร่วมมือด้านประมงระหว่างกรมประมงกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เผยเเพร่: 2020-04-22  |  อ่าน: 402 ครั้ง

 

ความร่วมมือด้านประมงระหว่างกรมประมงกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน


1. การค้าไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน
    สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยมาโดยตลอด โดยในปี 2562 จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย 
โดยตลาดส่งออกสินค้าประมง อันดับ 3 รองจากญี่ปุ่น และอเมริกา และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 1 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าที่ลำดับ 11 ของจีน โดยสินค้าประมงนำเข้าและส่งออกที่สำคัญดังนี้
สินค้านำเข้า (2562)
1. หมึก 51,766 ตัน มูลค่า 4,718 ล้านบาท
2. ทูน่า 47,895 ตัน มูลค่า 4,460 ล้านบาท
3. ปลา 97,553 ตัน มูลค่า 3,604 ล้านบาท
สินค้าส่งออก (2562
1. กุ้ง 39,472 ตัน มูลค่า 10,192 ล้านบาท 
2. ปลาป่น 55,415 มูลค่า 1,835 ล้านบาท
3. ปลา 22,813 ตัน มูลค่า 1,683 ล้านบาท
ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมาโดยตลอด โดยในปี 2561 ไทยขาดดุลการค้าสินค้าประมงกับจีน มูลค่า 840.44 ล้านบาท แต่ในปี 2562 ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า มูลค่า 2,021.31 ล้านบาท


2. กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่ประสานอยู่ในปัจจุบัน
    1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยี ระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับสถาบันเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง สถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
    2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงระหว่างกรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
    3. ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นผู้ลงนาม (คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ: คกร. ไทย-จีน)
    4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ลงนามเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 (Sino-Thai)
    5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงควบคุมและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547


3. สถานะความร่วมมือแต่ละกรอบ
    1. ความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับสถาบันวิจัยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การประมง (Fishery Machinery and Instrument Research Institute)
        1.1 กรมประมงได้มอบหมาย นายพิสิฐ วงศ์สง่าศรี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ และนายสยาม เสริมทรัพย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาระบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร ร่วมกับสถาบันเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การประมง ระหว่างวันที่ 9 – 22 กันยายน 2561
     1.2 กรมประมงได้มอบหมายนายจิระยุทธ รื่นศิริกุล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนายไวทัศน์ 
หนูกล่ำ นักวิชาการประมงชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการเพาะเลี้ยง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 – 29 ธันวาคม 2561
    1.3 กรมประมงได้หารือความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือทางเทคโนโลยี ดังนี้
         1.3.1 โครงการวิจัยปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Research on construction of seawater recirculating aquaculture system) ปัจจุบันได้นำเสนอโครงการความร่วมมือฯ ภายใต้กรอบวิชาการเกษตรไทย - จีน (Sino – Thai) และจัดหางบประมาณสำหรับดำเนินการ
         1.3.2 โครงการปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
แบบครบวงจร ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 Site B (เชียงใหม่) 2) โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามรอยพระราชดำริ ดอยดำ 3) โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอให้ฝ่ายไทยจัดทำแบบพิมพ์เขียวในรูปแบบไฟล์ Auto CAD 
เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะได้ดำเนินออกแบบปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดส่งแบบพิมพ์เขียวไปยังสถาบันวิจัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันสถาบันวิจัยฯ อยู่ระหว่างพิจารณาออกแบบ แก้ไขและตรวจสอบ
ร่างพิมพ์เขียวศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) Site B ก่อนนำส่งให้กรมประมงพิจารณาต่อไป
         1.3.3 โครงการปรับปรุงเรือประมงไทยเพื่อลดแรงงานการกู้อ้วน โดยผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจในอุปกรณ์ดังนี้ 1) Power Block (อุปกรณ์ฉุดเนื้ออวน) 2) เครื่องทำน้ำแข็งบนเรือ Seawater Flake และ 3) เครื่องปั๊มดูดสัตว์น้ำ ซึ่งฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือประมงเพื่อเป็นต้นแบบจำนวน 1 – 2 ลำ พร้อมทั้งขอให้พิจารณาเสนอราคาย่อมเยาให้กับฝ่ายไทย โดยบริษัท JESSN ขอให้กรมประมงจัดทำวีดีโอคลิปสาธิตขั้นตอนการจับสัตว์น้ำ อวนล้อมปลากระตัก รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์การประมงระหว่างการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบและปรับปรุงให้สามารถนำมาใช้ได้กับสภาพของเรือประมงของไทยมากที่สุด ซึ่งกรมประมงได้จัดส่งวีดีโอสาธิตขั้นตอนการจับสัตว์น้ำไปยังสถาบันเครื่องจักรกลฯ แล้ว ทั้งนี้ บริษัท Jessn ได้ออกแบบและปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเดินทางมาสาธิตอุปกรณ์การประมงให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงและผู้ประกอบการ ในวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัสระบาดทำให้เลื่อนการเดินทางออกไปอย่างไม่มีกำหนด

2. ความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้โอเชี่ยน (Shanghai Ocean University)
        2.1 กรมประมงได้ประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านประมง ครั้งที่ 1 และหารือความร่วมมือ
ที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ 
        2.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านลดกลิ่นโคลน (off-flavor) ในปลาน้ำจืดกลุ่ม Catfish (Exchange of Technical cooperation on reduction off-flavor in Catfish culture system and practices)
        2.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มุกน้ำจืด (Exchange of Technical cooperation on Fresh water pearl culture and production)
         2.3 โครงการ Collagen 3D matrices and bone tissue engineering during 2019 - 2024ประกอบด้วย 3 โครงการวิจัยย่อย คือ
               2.3.1 Molecular difference of collagen form different marine resources
               2.3.2 Biochemical characterization and functional properties of collagen
               2.3.3 Biological effect of marine collagen
         2.4 โครงการวิจัยร่วมด้านการละลายทูน่าน้ำแข็งโดยใช้คลื่นวิทยุ
ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะเสนอโครงการข้างต้นภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
        2.2 มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมง ดังต่อไปนี้
    2.2.1 ทุนการศึกษาปริญญาโท/เอก โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุน และทุนที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจและประกันสุขภาพจำนวน 2 ทุน โดยมีข้าราชการกรมประมงสมัครทุนการศึกษาปริญญาโท 1 ราย และปริญญาเอก 1 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนเพื่อจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
    2.2.2 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Fisheries Science Program จำนวน 5 ทุน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าประกันชีวิต แต่สำหรับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ผู้ฝึกอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีข้าราชการกรมประมงขอสมัครรับทุนจำนวน 4 ราย และมหาวิทยาลัยฯ ได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนการฝึกอบรมออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2563
    3. คกร. ไทย-จีน
        3.1 กรมประมงได้จัดส่งข้อเสนอโครงการไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาเสนอโครงการ
ความร่วมมือด้านประมงไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อบรรจุเป็นโครงการภายใต้ คกร. ไทย - จีน สมัยที่ 23 ประกอบด้วย 1) Project proposal under MOU on Technical Cooperation in Fisheries Cooperation between the Department of Fisheries of the kingdom of Thailand and Shanghai Ocean University of China, the People’s Republic of China: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2) The Research on Collagen 3D Matrices and Bone Tissue Engineering: กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 
3) Study visit on the Analysis of Biochemical and Functional Properties of Collagen Extracted from Marine Animals and Technical Method to Construct the Biomedical Scaffolds for Tissue Engineering: กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยมีโครงการของกรมประมงที่อยู่ระหว่างรอผลการการพิจารณาเพื่อบรรจุในการประชุม คกร. ไทย –จีน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
    3.1.1 Project proposal under MOU on Technical Cooperation in Fisheries Cooperation between the Department of Fisheries of the kingdom of Thailand and Shanghai Ocean University of China, the People’s Republic of China: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
    3.1.2 Study visit on the Analysis of Biochemical and Functional Properties of Collagen Extracted from Marine Animals and Technical Method to Construct the Biomedical Scaffolds for Tissue Engineering: กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
ทั้งนี้ การประชุม คกร. ไทย - จีน อยู่ระหว่างการประสานงานกับฝ่ายจีนเพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป
    4. ความร่วมมือด้านการเกษตร (Sino-Thai)
        กรมประได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(Research on construction of seawater recirculating aquaculture system) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและกิจการชนบนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย โดยการประชุม Sino-Thai อยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายจีนเพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป
    5. ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยประมงทะเลตะวันออกจีน (EAST CHINA SEA FISHERY RESEARCH INSTITUTE: ECSFRI)
       สถาบันวิจัยฯ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางมายังประเทศไทยเพื่ออบรมหลักสูตร risk assessment in fishery products, principles and methodology และบรรยายเรื่องการเพาะเลี้ยงปูดำให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมง ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยฯ ประสงค์จัดทำ MoU ด้านประมงร่วมกับกรมประมง ซึ่งปัจจุบันสถาบันวิจัยฯ อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำร่าง MoU 

มีนาคม 2563