ข้อมูลความร่วมมือด้านการประมงระดับทวิภาคี ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการ ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษต.. [2020-08-05 ] ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2020-07-21 ] การประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อ.. [2020-07-21 ] การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้.. [2020-07-21 ] การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fish.. [2020-06-25 ] การประชุม The 12th Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum (12th.. [2020-06-23 ] การประชุมจัดทำนโยบายการพัฒนา การส่งเสริม การแก้ไขปัญหาการประมงในน่านน้.. [2020-05-20 ] นโยบายการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพ.. [2020-05-18 ] องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ).. [2020-04-29 ] กรีนพีซ (GREENPEACE).. [2020-04-29 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลความร่วมมือด้านการประมงระดับทวิภาคี ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 217 ครั้ง

 

  

ข้อมูลความร่วมมือด้านการประมงระดับทวิภาคี ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

ารค้าไทย - ติมอร์ - เลสเต 

การนำเข้า

ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ประเทศไทยไม่มีการนำเข้าสินค้าประมงจากติมอร์ - เลสเต

การส่งออก

ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ประเทศไทยส่งออกสินค้าประมงไปยัง ติมอร์ - เลสเต ปริมาณเฉลี่ยปีละ ๓๑.๖๗ ตัน
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ ๓.๔ ล้านบาท โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นทูน่ากระป๋อง

ปี ๒๕๖๑ ไม่มีการส่งออกสินค้าประมงไปยังติมอร์ - เลสเต และกลับมาส่งออกในปี ๒๕๖๒ ปริมาณ ๖๖.๖๐ ตัน มูลค่าการส่งออก ๗.๖๗ ล้านบาท

กรอบความร่วมมือ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต

ลงนามเมื่อ ปี 2546 โดยเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาล มีหน่วยงานประสานงานหลักคือกระทรวงการต่างประเทศ

สถานะความร่วมมือ

ข้อมูลภูมิหลัง

ปี ๒๕๔๘ กรมประมงร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ได้ทำการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ - เลสเต ระยะเวลาสำรวจ ๒๐ วัน (ไม่รวมวันเดินทาง)

ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ กรมประมงจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านประมงให้ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เป็นผลสืบเนื่องจากการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนและหารือความต้องการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย - ติมอร์ฯ
ระยะเวลา ๓ ปี (
2552 – 2554)

สถานะความร่วมมือด้านประมง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี ได้หารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและประมงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เรื่องความร่วมมือด้านประมง ซึ่งรัฐบาลติมอร์ฯ ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรม/ให้คำแนะนำเกษตรกรติมอร์ฯ ด้านการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด โดยฝ่ายติมอร์ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ซึ่งกรมประมงได้ตอบรับและเสนอรายชื่อผู้แทน จำนวน ๒ ราย ให้กรมเอเชียตะวันออกทราบ

กรมประมงได้มอบหมายข้าราชการจำนวน ๓ ราย เดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2561 โดยได้หารือกับ Mr. Celestino da Cunha Barreto ตำแหน่ง National Director for Fisheries หัวข้อหารือหลัก คือ การเตรียมการดำเนินโครงการสำรวจฯ โดยใช้เรือสำรวจจุฬาภรณ์ โดยได้ข้อสรุปว่าฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ต้องการเน้นการวิจัยในเรื่องการประเมินทรัพยากรประมง (stock assessment) หรือการประเมินมวลชีวภาพ (biomass) เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสัตว์น้ำที่มีอยู่ในน่านน้ำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต และเพื่อนำไปกำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่อนุญาตให้จับได้ (TAC)
 

ตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต นอกจากนี้ยังได้หารือประเด็นการออกใบอนุญาต
ทำการประมงให้กับเรือประมงต่างชาติ
ของติมอร์ฯ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและความเป็นไปได้
ในการการนำแรงงานประมงติมอร์ มาทำงานบนเรือประมงไทย แต่เนื่องจากฝ่ายติมอร์ฯอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การดำเนินโครงการจึงยังไม่มีความคืบหน้า

ภายหลังติมอร์ฯ จัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น กรมประมงได้มอบหมายข้าราชการจำนวน ๔ ราย เดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำประเทศอินโดนีเซียและติมอร์ - เลสเต เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี เข้าร่วมประชุมดโดย FAO จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่ด้านเหนือของติมอร์ โดยจะจัดทำ Letter of Agreement กับกรมประมง ขณะที่กรมประมงจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจบริเวณพื้นที่ด้านใต้ของติมอร์ และจะจัดทำ Arrangement on Fisheries Cooperation ร่วมกับกรมประมงติมอร์เพื่อดำเนินโครงการภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว และหารือในประเด็นที่ฝ่ายติมอร์ฯ ขอรับความช่วยเหลือเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในติมอร์ฯ

กรมประมงดำเนินการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกับติมอร์ - เลสเต โดยเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ภายใต้ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๖๑ วัน โดยหัวข้อหลักที่จะดำเนินการสำรวจ ได้แก่ ทรัพยากรประมง สมุทรศาสตร์ อุทกชีววิทยา มลพิษทางทะเล และความปลอดภัยด้านอาหาร 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศประสานมายังกรมประมง ขอให้จัดทำแผนโครงการความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนความร่วมมือระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) โดย กปต. ได้ประสาน กพจ. กคพ. และ กพท. ในการจัดทำแผนความร่วมมือจำนวน ๒ โครงการตามที่ได้หารือกับกรมประมงติมอร์ - เลสเต เมื่อปี ๒๕๖๒ คือโครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาดุก และแผนการสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งของติมอร์ - เลสเต โดยได้จัดส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้นำส่งแผนความร่วมมือด้านประมงให้กรมประมงพิจารณา โดยแจ้งว่ากระทรวงเกษตรและประมงติมอร์ - เลสเต ได้เสนอแผนความร่วมมือผ่านช่องทางการทูตมายังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยขอให้กรมประมงพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือซึ่งแผนความร่วมมือฯ ดังกล่าวมีความแตกต่างจากการหารือระหว่างกรมประมงทั้งสองฝ่ายเมื่อปี 2562 โดยติมอร์ - เลสเตได้เสนอโครงการดังนี้

- Sustainable Coastal Community Development ฝ่ายติมอร์ - เลสเต เสนอแผนความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมความรู้แก่ชาวประมงและเกษตรกรในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ สาหร่าย ปลานวลจันทร์ทะเล และปลานิล และด้านการทำประมงชายฝั่งโดยขอรับการสนับสนุนเครื่องมือทำการประมง เรือ เครื่องยนต์ และการทำแพล่อปลา

- Capacity building for government officers and communities ฝ่ายติมอร์ - เลสเต เสนอแผนความร่วมมือด้านการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐและชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการประมง การใช้เครื่องมือประมง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ การแปรรูปสัตว์น้ำ และการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

Officials trained measures for improved quality of fishery products and market chains ความร่วมมือด้านอาหารปลอดภัย การจัดการท่าขึ้นสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำและการจัดการด้านการตลาด การทำห้องเย็น

- Continue conduct stock assessment survey and other environment parametric information การสำรวจประเมินทรัพยากร โดยเป็นโครงการต่อเนื่องตามที่กรมประมงได้หารือกับฝ่ายติมอร์ - เลสเต เมื่อปี ๒๕๖๒

กพท. จะมีการจัดคณะเดินทางไปนำเสนอ Final report การสำรวจทรัพยากรทะเลลึกที่ได้ทำการสำรวจไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในช่วงประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และกรมประมงเห็นชอบหลักการในจัดคณะเดินทางไปสำรวจข้อมูลพื้นฐานของติมอร์ - เลสเตในประเด็นที่ฝ่ายติมอร์ - เลสเต ประสงค์จะดำเนินความร่วมมือ โดยมีองค์ประกอบผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ณ ติมอร์ - เลสเต เพื่อพิจารณาจัดทำแผนความร่วมมือที่จะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือระยะเวลา ๓ ปีของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

                                                                                                           กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี กองประมงต่างประเทศ

มีนาคม ๒๕๖๓