ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทย


[2021-07-09] ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพย.. [2020-04-16] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้.. [2020-04-16] นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะ.. [2020-04-16] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะผู้ตรวจราช.. [2020-04-16] สินค้าสัตว์น้ำจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงมือผู้บริโภค.. [2020-04-16] นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณ.. [2020-04-16] อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยแ.. [2020-04-16] กรมประมง ขอความร่วมมือประชาชนร่วมรณรงค์รักษาชีวิตฉลามวาฬ ด้วยการ “หยุด.. [2020-04-15] อธิบดีกรมประมงประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมประมง ในการประชุมคณะผู้ต.. [2020-04-15] กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รักและห่วงใย สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่..

ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  พระราชกรณียกิจ (ประมง)


(ข้อมูลภาพ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการประมงไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงหวงแหนธรรมชาติและสายน้ำของแผ่นดินไทย ฟื้นฟูให้สินในสายน้ำของแผ่นดินตั้งแต่ภูเขาตลอดจนท้องทะเลกลับคืนมาเลี้ยงลูกหลานไทยน้ำพระทัยเปรียบดั่งสายน้ำที่ไม่มีสิ้นสุด สร้างความผาสุขให้แก่ปวงประชา ทรงพระราชทานพระราชดำริ ก่อให้เกิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย โดยเริ่มขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนาราม และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์มาก ในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่าง ๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สก ปลาหมอเทศ ปลากระโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นคำว่า “ปลาไทยหายไปไหนหมด” จึงมีพระราชดำริ ให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมามีจำนวนมากขึ้น และอนุรักษ์ปลาหายากไว้ ซึ่งกรมประมงได้รับสนองพระราชดำริเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่าถ้าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศที่มีการเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เองซึ่งเหมาะสำหรับการนำมารับประทาน และขาย ให้ปล่อยลงในแหล่งน้ำปิด เช่น บึง หรือบ่อน้ำที่สร้างขึ้น

กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการสำเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทย

ตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง

ปลากระแหปลาแก้มช้ำ ปลาทุก ปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศปลาชะแวง ปลาชะวาด และปลาแปบ ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลก

คือในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเป็นโครงการพระราชดำริซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย คืนความหลากหลายของชนิดปลา และรักษาสภาพความสมดุลธรรมชาติของแหล่งน้ำ ซึ่งการเพิ่มผลผลิตของปลาในแหล่งน้ำยังเป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีน แก่ราษฎรอีกด้วย ในปี ๒๕๖๔ กรมประมงได้ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยตามโครงการ ประกอบด้วย ปลาน้ำจืด กบ เขียด อึ่ง และกุ้งก้ามกราม จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ ชนิด และดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๔๔ ล้านตัว นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ ทำให้พันธุ์ปลาตลอดจนพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ แพร่ขยายพันธุ์ นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยตลอดไป ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทย เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดี สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย ให้อยู่ดี กินดี มีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น