ข่าวประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธุ์ปลา จำนวน 1 ชนิด


ข่าวประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธุ์ปลา จำนวน 1 ชนิด 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา มีพันธุ์ปลา จำนวน 1 ชนิด ดังนี้

- ปลาตะเพียน ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท จำนวน 20,000 ตัว

* เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป