บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
    


นางนัยนา ทีฆะ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายสุขุม ปะทักขินัง

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางสกาวรัตน์ สัตยวงศ์ทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายวุฒิพนธ์ ศรีจินดา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายทิว แถววงษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    
นายประสงค์ สุขกุล

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    


นางขวัญใจ สมขุนทด

พนักงานพัสดุ
    
นางนิสดาวรรณ์ ยะสูงเนิน

พนักงานการเงินและบัญชี
    


ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เชื้อเหลือง

นักวิชาการประมง
    
นายเกษมศักดิ์ สัตกุล

นักวิชาการประมง
    
นายถาวร สุธารัตน์

เจ้าพนักงานประมง
    


นางสาวยุพาพิน ท้องรองกลาง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาวอมิตตา เล็กบุญญาสิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางฟ้ากันยา แดงวิชัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสุปราณี เพ็ชรน้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอรุณรัตน์ สุธารัตน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายบุญยงค์ สิทธิดา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุริยา แสนศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายทวัดชัย โนใหม่

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายอัชชา พูนณรงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธวัชศรี ศรีเมือง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุรัตน์ สังฆะรัตน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายประเทือง เฟื่องสันเทียะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายศราวุฒิ ปานผา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายพงษ์พันธ์ โต้งกระโทก

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายอดุลย์ นันท์ขุนทด

คนงานประมง
    
นางวิพาภร แถววงษ์

คนงานประมง
    
นางสาวบังอร โลห์คำ

คนงานประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582   แฟนเพจ