รายงานสรุป สขร.๑ การจัดซื้อ จัดจ้าง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ


Copyright © 2016-2021 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

 49 หมู่ 1 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130