ข่าวประกาศ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (320)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (186) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (176) รายงานประจำปี(Annual Report).. (154) ประวัติหน่วยงาน.. (133) ทำเนียบผู้บริหาร.. (121) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (117) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (116) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (103) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (98) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (92) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (83) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (76) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (74) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (70) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (69) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (68) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (67) การให้คำแนะนำสำหรับห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฎิบัติงาน.. (57)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150