ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

   (2020-07-10) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) มิถุนายน 2563..
   (2020-07-03) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563..
   (2020-07-03) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน มิถุนายน 2563..
   (2020-06-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ..
   (2020-06-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-18) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก..
   (2020-06-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ..
   (2020-06-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ..
   (2020-06-10) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)พฤษภาคม 2563..
   (2020-06-04) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563..
   (2020-06-04) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563..
   (2020-05-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-22) ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.4-5) ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล..
   (2020-05-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายกา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-08) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2563..

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (324)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (139) รับเรื่องร้องเรียนงบเงินทุนหมุนเวียน.. (136) กิจกรรม หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" ประจำเดือน มกราคม 2563.. (106) กิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (100) กิจกรรม ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" ประจำเดือนธันวาคม 2562.. (95) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเทพาไพโรจน์ อ.เทพา จ.สงขลา.. (54) กิจกรรม หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" เดือน มีนาคม 2563.. (51) banner.. (48) ราชินี.. (28) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หาดบ้านบน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี.. (26)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี