ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

   (2019-11-11) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน ตุลาคม 2562..
   (2019-11-07) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2562..
   (2019-10-31) รายละเอียดงบทดลอง งวดที่1-16..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2562..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2562..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนธันวาคม 2561..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2561..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2561..
   (2019-10-01) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2561..
   (2019-10-01) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2561..
   (2019-10-01) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ปีงบประมาณ 2562..
   (2018-10-01) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ปีงบประมาณ 2561..
   (2019-08-07) ประกาศ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 10 รายการ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงกุ้งสูตรคนจน : อ.วศิน ธนภิรมณ์.. (297)  กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (163) Infographic การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายการ.. (134) รายงานประจำปี(Annual Report).. (133) ประวัติหน่วยงาน.. (102) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ผลงาน "การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1" ของกรมประมง.. (101) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 2561.. (99) กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (99) ทำเนียบผู้บริหาร.. (97) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (90) เปิดตัวเรือประมงอวนลากล้อมจับลำแรก ที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.. (78) งานวันทะเลโลก World Oceans Day 2019.. (73) รายการทะเบียนครุภัณฑ์ อาคารหน่วยตรวจสอบ.. (73) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธฺ์ของงาน(DPIS).. (66) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ.. (65) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ SWOT.. (65) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (59) คลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562.. (58) ชูธงกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน.. (55) พิธีถวายพระพรฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ.. (51)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 หมู่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150