ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 เผยเเพร่: 2020-10-16 |  ผู้สนใจ: 79
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 727,000 บาท  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. (รายละเอียดดังที่แนบ)

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-10-16
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-10-27
  •   ติดต่อโทร: 075270640
  •   E-mail: trang_inland@yahoo.com

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000