บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง
นางสุวรรณดี ขวัญเมือง

ผู้อำนวยการศพจ.ตรัง
(นักวิชาการชำนาญการพิเศษ)
    


นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางชไมพร แก้วศรีทอง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางจินตนา มหาสวัสดิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสิรินทร์สันต์ วัฒนาสันติกุล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางจุรีรัตน์ หนูขาว

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาววิริยา บัวหลวง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาววิมลรัตน์ ไกรว่อง

พนักงานธุรการ
(ส.4)
    
นางกานดา แสงวรรณลอย

พนักงานการเงินและบัญชี
(ส.3)
    
นายสมศักดิ์ ศรีนคร

พนักงานขับรถยนต์
( ส.2)
    
นายสมบูรณ์ นวลมุล

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    


นายมีชัย สมนึก

พนักงานประมงพื้นฐาน
(บ.2)
    
นายอนันต์ เสนะพันธ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(บ.2)
    
นายนิกร ทิพวารี

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(บ.2)
    


นายสันทัศ แก้วคูณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิวพร โยงราช

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกิ่งไผ่ ส่งแสง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทศพล เศวตเวช

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววรรณระวี คงมณี

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางเฉลิมศรี อินทกาญจน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสิริวรรณ์ ปัตตานี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสุธาทิพย์ ศรีนคร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจารุวรรณ คมนาคม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายแอร์ บุญยัง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกัมพล นาเกลือ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรชาติ สินไชย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเกรียงไกร ไทรงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประกาศ บุญคงเกิด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ เมฆฉาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพร วงษ์สิริพัฒนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายคำรณ คมนาคม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประดิษฐ์ สงนวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวี เลิศแล้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมโชค นาเกลือ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวิชาญ สุดเม่ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิชิต เพชรคง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรวุฒิ สินไชย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุชาติ อินทกาญจน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายนคร ศรีนคร

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนหมุนเวียน))
    
นายภาณุเดช หมื่นนคร

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนหมุนเวียน))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000