บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

นางสุวรรณดี ขวัญเมือง

ผู้อำนวยการศพจ.ตรัง
(นักวิชาการชำนาญการพิเศษ)
    


นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางชไมพร แก้วศรีทอง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางจินตนา มหาสวัสดิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสิรินทร์สันต์ วัฒนาสันติกุล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวธนิชยา แก้วคำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาววิริยา บัวหลวง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางกานดา แสงวรรณลอย

พนักงานการเงินและบัญชี
(ส.3)
    
นายสมบูรณ์ นวลมุล

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    


นายมีชัย สมนึก

ช่างไฟฟ้า
(ช.2)
    
นายอนันต์ เสนะพันธ์

ช่างก่อสร้าง
(ช.2)
    
นายนิกร ทิพวารี

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    


นายสันทัศ แก้วคูณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิวพร โยงราช

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกิ่งไผ่ ส่งแสง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทศพล เศวตเวช

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววรรณระวี คงมณี

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางเฉลิมศรี อินทกาญจน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสิริวรรณ์ ปัตตานี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสุธาทิพย์ ศรีนคร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจารุวรรณ คมนาคม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายแอร์ บุญยัง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกัมพล นาเกลือ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรชาติ สินไชย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเกรียงไกร ไทรงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประกาศ บุญคงเกิด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ เมฆฉาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพร วงษ์สิริพัฒนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายคำรณ คมนาคม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประดิษฐ์ สงนวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวี เลิศแล้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมโชค นาเกลือ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวิชาญ สุดเม่ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิชิต เพชรคง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรวุฒิ สินไชย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุชาติ อินทกาญจน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายนคร ศรีนคร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนิภาภรณ์ ขวัญศรีสุทธิ์

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนหมุนเวียน))
    
นายโชคอนันต์ เย่าฟู

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนหมุนเวียน))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

รายละเอียด 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  email  trang_inland@yahoo.com  โทรศัพท์ 0-7527-0640  FAX 0-7527-0641  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6