ทำเนียบผู้บริหาร 

 ข้อมูลองค์กร  ผู้บริหาร  ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


ทำเนียบผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

1. นายคีรี  กออนันตกุล พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528 หัวหน้าสถานี
2. นายบุญช่วย  เชาวน์ทวี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2534 หัวหน้าสถานี
3. นายกำพล  อุดมคณานาท พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536 หัวหน้าสถานี
4. นายไพบูลย์  วัฒนกิจ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540 หัวหน้าสถานี
5. นายไพบูลย์  วัฒนกิจ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
6. นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
7. นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
8. นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ