โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ศพก.เต่างอย...

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 เผยเเพร่: 2018-05-18  |   ข่าววันที่: 2018-05-16  |  99 ครั้ง


วันที่ 16 พค.61 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มและสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเต่างอย จัดงานวันถ่ายทอดเท


งานวันfield day ศพก.ภูพาน...

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 เผยเเพร่: 2017-06-06  |   ข่าววันที่: 2560-06-06  |  256 ครั้ง


วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ประมงจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประม


งานวันfield day ศพก.กุดบาก...

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 เผยเเพร่: 2017-05-25  |   ข่าววันที่: 2017-05-24  |  226 ครั้ง


วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ประมงจังหวัดสกลนครได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯกับผู้รับผิดชอบดูแ


งานวันfield day ศพก.พรรณานิคม...

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 เผยเเพร่: 2017-05-23  |   ข่าววันที่: 2017-05-18  |  274 ครั้ง


วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประมงจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ


งานวันfield day ศพก.พังโคน...

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 เผยเเพร่: 2017-05-23  |   ข่าววันที่: 2017-05-19  |  273 ครั้ง


วันที่ 19 พฤษฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบร


  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,612)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (821) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (797) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (653) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (598) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (593) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (591) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (483) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (467) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (462) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (417) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (404) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (391) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (387) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (384) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (360) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (340) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (317) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (307) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (295)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000