ป็อปอัพหน้าแรก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

  •  Hit 20 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (1,106)  ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (181) งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (165) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (147) ภาพสไลด์.. (122) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (95) ประวัติความเป็นมา.. (81) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (73) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง.. (72) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (51) ประชุมใหญ่กลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้ ประจำปี 2563.. (51) นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานฯ.. (49) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (49) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข้าราชการ ๒๕๔๐.. (45) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (45) โครงสร้างองค์กร.. (43) วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓ นางพิชญา ชัยนาค พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ฯ .. (39) การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก.. (34) การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธ์ุ.. (26) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงและตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย. 63 .. (26)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket        ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624